ស្ថាបិករបស់ស៊ីអូស៊ីឌី

លោកអ៊ឹងប៉ូឡាគឺជាស្ថាបនិកនៃអង្គការកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងការអភិវឌ្ឍន៍ (ស៊ីអូស៊ីឌី) ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងរួមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម និងជនបទនិងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍជនបទពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មដែលជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសកម្ពុជា។ គាត់មានបទពិសោធជំនាញជាង ១៣ ឆ្នាំក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ។ គាត់ធ្លាប់ធ្វើការឱ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតនៅកម្ពុជាមុនពេលបង្កើត ស៊ីអូស៊ីឌីក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ។លោកអ៊ឹងប៉ូឡាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា។ លោកបានឈ្នះពានរង្វាន់ (មេដាយមាស) ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងពីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសារស្នាដៃខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់ជនក្រីក្រនៅតាមទីជនបទ។ លោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃស៊ីអូស៊ីឌី ចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមរយៈពេលវេលាដឹកនាំរបស់គាត់ លោក អ៊ឹង ប៉ូឡាបានគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនប្រកបដោយជោគជ័យដែលធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់កុមារងាយរងគ្រោះនិងអ្នកក្រីក្រ។ គាត់ក៏បានដឹកនាំ ស៊ីអូស៊ីឌី ក្លាយជាអង្គការសុវត្ថិភាពកុមារដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា) ។ ឥឡូវគាត់ក៏កំពុងអង្គុយជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Founder of COCD

Mr. Ung Pola is the founder of the Cambodian Organization for Children and Development (COCD). He graduated Master Degree in the Integrated Management for Agricultural and Rural Development and in Agricultural Economics and Rural Development from the Royal University of Agriculture, a well-known university in Cambodia. He has more than 13 years of professional experience in leadership role. He used to work for other several local and international NGOs in Cambodia before establishing COCD in 2008. He has professional experience in the fields of child protection and development, social and economic empowerment for the marginalized, organizational development and integrated community development.

Mr. Ung Pola has been recognized by development agencies, government and NGOs in Cambodia. He won the award (Gold Medal) from the Royal Government of Cambodia and from the King of Cambodia due to the higher performance to support the poor in rural areas. He was the Executive Director of COCD from March 2008 to September 2016. Under the time of his leadership, he successfully managed many development projects which made a difference to the lives of vulnerable children and the poor.

He also led COCD to become one of the Child Safe Organizations which have been certified by the Cambodia government (Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation). He is now also sitting on the board of directors of several NGOs in Cambodia.