សារពីនាយកប្រតិបត្តិ

ខ្ញុំមានកិត្តយសក្រៃលែងដែលបានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃអង្គការកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងការអភិវឌ្ឍន៍ដែលធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតរបស់កុមារ។
អង្គការកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងការអភិវឌ្ឍន៍(ស៊ីអូស៊ីឌី)មិនត្រឹមតែធ្វើការងារដើម្បីបង្កើតការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់កុមារនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាណាព្យាបាលប៉ុណ្ណោះ ទេប៉ុន្តែ ស៊ីអូស៊ីឌីក៏បានដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រដែលជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារផងដែរ។ ភាពក្រីក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការភ័យខ្លាច ភាពតានតឹងក្នុងចិត្ត និងការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ដែលវាជាប្រភពនៃសេចក្តីប្រមាថ និងសេចក្តីលំបាកវេទនាជាខ្លាំង។គ្រួសារដែលព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចេញពីភាពក្រីក្រជារឿយៗតែងដាក់បន្ទុកនេះទៅលើកូនៗរបស់ពួកគេ ដែលកត្តានេះនាំឲ្យកូនៗទាំងនោះក្លាយជាកុមារងាយរងគ្រោះ។
យើងដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់សិទ្ធិកុមារចាំបាច់ត្រូវមានភាពប្រាកដនិយមនៅក្នុងវិធីសាស្រ្តរបស់យើងដើម្បីឱ្យមានភាពជាក់លាក់ក្នុងការងាររបស់យើង។ យើងត្រូវមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងមានគំនិតបង្កើតថ្មីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពលំបាករបស់កុមារក្រីក្រ។ ខ្ញុំសូមអះអាងថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្តេជ្ញាចិត្តទាំងស្រុងក្នុងការធានាឱ្យមានការរស់នៅល្អសម្រាប់កុមារ មិនមែនដើម្បីបង្កើនអាជីពរបស់យើងទេ ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយដែលមានការទទួលខុសត្រូវ និងក៏ដោយសារយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើង។

ដោយសេចក្តីគោរព

ប៊ិន បូរ៉ា

Message from the Executive Director

I have been privileged to be part of an organization that is making a significant difference to children’s lives.

COCD not only creates awareness around children’s rights and the responsibilities of guardians, but COCD addresses poverty as a way of reducing vulnerability. Poverty involves fear, stress, and sometimes depression; it means a thousand petty humiliations and hardships. A family trying their best to climb out of poverty often imposes a lot on their child, making the child vulnerable.We, sworn duty-bearers and service providers for children’s rights, need to be realistic in our approaches in order to be really relevant. We need to be innovative and creative to ease the plight of poor children. I wish to assure you that we are totally committed to ensuring good lives for children, not to move up in our careers, but as responsible parents and because we have love for others in our hearts.

Sincerely,

Bin Bora