ស្ថាបិករបស់ស៊ីអូស៊ីឌី

លោកអ៊ឹងប៉ូឡាគឺជាស្ថាបនិកនៃអង្គការកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងការអភិវឌ្ឍន៍ (ស៊ីអូស៊ីឌី) ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងរួមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម និងជនបទនិងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍជនបទពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មដែលជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសកម្ពុជា។ គាត់មានបទពិសោធជំនាញជាង ១៣ ឆ្នាំក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ។ គាត់ធ្លាប់ធ្វើការឱ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតនៅកម្ពុជាមុនពេលបង្កើត ស៊ីអូស៊ីឌីក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ។លោកអ៊ឹងប៉ូឡាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា។ លោកបានឈ្នះពានរង្វាន់ (មេដាយមាស) ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងពីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសារស្នាដៃខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់ជនក្រីក្រនៅតាមទីជនបទ។ លោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃស៊ីអូស៊ីឌី ចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមរយៈពេលវេលាដឹកនាំរបស់គាត់ លោក អ៊ឹង ប៉ូឡាបានគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនប្រកបដោយជោគជ័យដែលធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់កុមារងាយរងគ្រោះនិងអ្នកក្រីក្រ។ គាត់ក៏បានដឹកនាំ ស៊ីអូស៊ីឌី ក្លាយជាអង្គការសុវត្ថិភាពកុមារដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា) ។ ឥឡូវគាត់ក៏កំពុងអង្គុយជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Leave a Reply