សមត្ថភាពរបស់អកកអ

អកកអបានកំណត់ថាខ្លួនត្រូវការពង្រឹងបន្ថែមនូវសមត្ថភាពស្វែងរកថវិកានិងធនធាន ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគមន៍ដែលខ្លួនកំពុងបម្រើ។
អកកអបានប្តេជ្ញាពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មរបស់ខ្លួនតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៍សំរាប់បុគ្គលិកក៏ដូចជាការពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដាននិងវាយតំលៃ ដើម្បីស្វែងយល់អោយច្បាស់ពីផលជះ ដែលអកកអកំពុងមាននៅក្នុងសហគមន៍។
ខាងក្រោមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកសាងនិរន្តរភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ COCD ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រឈមនានា៖

ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

ប្រជាជនភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់ អកកអ កំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រលំបាក។ កត្តារួមចំណែកសំខាន់ៗរួមមានកង្វះខាតការទទួលដើមទុន និងធនធានកសិកម្ម ដីមានជីវជាតិ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បញ្ហាខ្វះខាតឱកាសការងារ សមត្ថភាពបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅមានកម្រិត កង្វះខាតប្រព័ន្ធការពារសង្គម និងឱកាសបង្កើនធនធានដែលភាគច្រើនមានតែនៅតំបន់ប្រជុំជន។ ផលប៉ះពាល់នៃភាពក្រីក្រលើកុមារមានច្រើនយ៉ាង។ ភាពក្រីក្រ និងមូលហេតុនៃភាពក្រីក្របណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនចំពោះកុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅតំបន់គោលដៅរបស់ អកកអ រួមមាន៖ សុខភាព និងកម្រិតអប់រំខ្សោយ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ភាពងាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការកេងផលចំណេញ និងការរំលោភបំពាន ការចូលរួមតិចតួចក្នុងសកម្មភាពទូទៅ បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនឡើង និងសាមគ្គីភាពសង្គមនៅមានកម្រិត។
គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានអនុវត្តឡើងដោយស្របតាមអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិត និងសុខភាព។

ការអភិវឌ្ឍ និងការការពារកុមារ

ការអភិវឌ្ឍ និងការការពារកុមារ

កុមារមួយចំនួនធំកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សា ការរំលោភបំពាន និងការកេងផល ចំណេញនៅក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់ អកកអ ។ អង្គការក្នុងស្រុកជាច្រើនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះ ក៏ប៉ុន្តែ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ច។
គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការអភិវឌ្ឍ និងការការពារកុមារត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ដែល ទាក់ទងនឹងការការពារ និងការអប់រំកុមារ។
អកកអ ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីធានាថា កុមារត្រូវទទួលបានការអប់រំ ការការពារ និងការថែទាំ៖

កិច្ចការពារនិងអភិវឌ្ឍន៍កុមារ

ចំនួនកុមារគួរឱ្យកត់សម្គាល់កំពុងជួបប្រទះនឹងអំពើហិង្សាការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នៅក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់ COCD មានព័ត៌មានមានកំណត់អំពីបញ្ហាទាំងនេះ។ មានអង្គការក្នុងស្រុកតិចតួចណាស់ដែលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងខិតខំបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគេដើម្បីការពារកុមារ។

COCD កំពុងអនុវត្តគម្រោងដែលផ្តោតលើការធ្វើឱ្យសហគមន៍ COCD យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសិទ្ធិកុមារនិងការរំលោភបំពានលើកុមារ។ COCD នឹងជួយអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារកុមារដើម្បីការពារនិងឆ្លើយតបបានប្រសើរជាងមុនចំពោះការរំលោភបំពានលើកុមារ។

COCD កំពុងធ្វើដូចខាងក្រោមដើម្បីធានាថាកុមារទទួលបានការអប់រំការពារនិងថែរក្សា៖