វិធីសាស្រ្តរបស់ ស៊ីអូស៊ីឌី

វិធីសាស្រ្តរបស់ ស៊ីអូស៊ីឌី

អភិក្រម(វិធីសាស្រ្ត) របស់ អកកអ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្នែកលើការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចម្រុះ និងសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារ នៅពេលរៀបចំអភិឌ្ឍកម្មវិធី។

អភិក្រមការអភិវឌ្ឍជនបទចម្រុះ

ការអភិវឌ្ឍជនបទចម្រុះគឺជាវិធីសាស្ត្ររួមមួយក្នុងការធ្វើការជាមួយសហគមន៍។​វាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលធ្វើ​ការ​ផ្តោតលើ​ការធ្វើ​ការបញ្ចូលគ្នារវាង​ ដែលរួមមានសុខភាព ការអប់រំ និងកសិកម្ម។ អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងកម្មវិធីនេះ​រួម​មានកុមារងាយរងគ្រោះ គ្រួសារ វិស័យឯកជន សមាជិកសហគមន៍ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពនិងអប់រំ។ វិធីសាស្រ្តនេះ​មានការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបង្ការ​និងផ្តោតសំខាន់លើការដោះស្រាយបុព្វហេតុរចនាសម្ព័ន្ធនៃភាពក្រីក្រនិងបញ្ហាសង្គមដទៃទៀត។

 

អភិក្រមតាមសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កុមារ(CRBA)

វិធីសាស្រ្តផ្អែកលើសិទ្ធិកុមារ (CRBA) ជា វិធីសាស្រ្តផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន​ដែលវាទាក់​ទង​ជា​​​ពិសេសទៅនឹងកុមារ។​វិធីសាស្រ្តនេះប្រើប្រាស់អនុសញ្ញារបស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ស្តីពី​សិទ្ធិ​កុមារ ​(UNCRC) ជាគោលការណ៍ណែនាំ។ សិទ្ធិបួនប្រភេទដូចដែលបានចែងដោយយូនី​សេហ្វ​ដែល​​កុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិគឺ៖

  1. សិទ្ធិទទួលបានជីវិតនិងសុខភាព
  2. សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ
  3. សិទ្ធិទទួលបានការការពារនិងថែទាំ
  4. សិទ្ធិក្នុងការចូលរួម

តាមវិធីសាស្រ្តផ្អែកលើសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារ មើលឃើញ​ថាកុមារ​ជាក្រុមងាយរងគ្រោះបំផុត​ដែលប្រឈមនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។ អន្តរាគមន៍នានាគឺត្រូវ​ផ្តោតលើ​បុព្វហេតុ​ភាពក្រីក្រ​ គុណ​វិបត្តិ និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។