វិធីសាស្រ្តជួយ

ធ្វើការបរិច្ចាគ

ដើម្បីជួយកុមារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ

ចូលរួមយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

ដើម្បីគាំទ្រដល់ក្រុមយើងខ្ញុំនៅកម្ពុជា