ប្រវត្តិរបស់ អកកអ

ប្រវត្តិ

លោក អ៊ឹង ប៉ូឡា

ស្ថាបនិករបស់ស៊ីអូស៊ីឌី

ឆ្នាំ ២០០៧

អកកអ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ២០០៧ ដោយក្រុមអ្នកជំនាញខ្មែរមួយក្រុម ។​ពួកគេមានខាង​ការ អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារដែល​មាន​បទសោធន៍ធ្វើការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។

ឆ្នាំ ២០០៨

COCD ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា ដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពី terre des hommes ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ COCD បាន​ដំណើរការ​កម្មវិធី​សាកល្បង​ជោគជ័យ​លើក​ដំបូង​របស់​ពួកគេ​នៅ​ស្រុក​វាលវែង ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​របស់​កម្ពុជា។

ឆ្នាំ ២០០៩

ប្រតិបត្តិការបានពង្រីកដល់ស្រុកភ្នំក្រវាញ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់។ ការិយាល័យនេះត្រូវបានបិទតាំងពីពេលនោះមក ទោះបីជាកម្មវិធីនៅតែបន្តនៅក្នុងស្រុកនេះក៏ដោយ។ COCD បន្ត​សកម្ម​ខ្លាំង​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត។ COCD មានកម្មវិធីនៅក្នុងខេត្តកណ្តាល ដោយផ្តោតលើកម្មវិធីទឹក អនាម័យ និងអនាម័យ (WASH)។

ឆ្នាំ ២០១២

ដោយសារគោលនយោបាយការពារកុមារខ្លាំង និងចំណេះដឹងទូលំទូលាយអំពីសិទ្ធិកុមារ COCD ត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាអង្គការសុវត្ថិភាពកុមារ (CSO)។