បុគ្គលិក និងរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់អកកអរួមមាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ បុគ្គលិក និងដៃគូគម្រោង។​គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់​រួមមាន​អ្នកគ្រប់គ្រង​តាមផ្នែកនីមួយៗ​និង​នាយកប្រតិបត្តិ។​  ប្រឹក្សាភិបាលគឺជាស្ថាប័នដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងអកកអ​។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ប្រជុំគ្នាយ៉ាងហោចណាស់បីដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីអនុម័តលើគោលនយោបាយ គោលដៅ ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ និងច្បាប់នានារបស់អកកអ ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានដឹកនាំ​ដោយគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង៖

COCD Staff Structure
COCD Staff Structure