ទំព័រដើម

previous arrow
next arrow
Slider
ស៊ីអូស៊ីឌីស្វាគមន៍
អង្គការកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងការអភិវឌ្ឍ (អកកអ) គឺជាអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ផ្តោតលើកុមារដែលប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ចក្ខុវិស័យៈ គ្រប់កុមារទំាងអស់ត្រូវទទួលបានសុខុមាលភាពសង្គមប្រកបដោយគុណភាព និងចៀសផុតពីការរំលោភបំពានគ្រប់ទម្រង់។ បេសកកម្មៈ អកកអ មានគោលដៅកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់កុមារងាយរងគ្រោះ និងកុមារដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពាននៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការដោះស្រាយមូលហេតុនៃភាពក្រីក្រ វិសមភាព ការរើសអើងសង្គម និងការរំលោភបំពានលើកុមារ។ អកកអ ជួយដល់គ្រួសារក្រីក្របំផុតប្រហែល ៣.០០០គ្រួសារក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ អកកអ ធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយកុមារងាយរងគ្រោះ គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ អកកអក៏ធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការដទៃទៀតដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការកែលំអជីវិតរស់នៅរបស់កុមារនិងគ្រួសារ។ គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបួនរបស់ អកកអ ផ្តោតលើ៖ - ការការពារនិងការអភិវឌ្ឍកុមារ - ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច - ការពង្រឹងអំណាចសង្គម - សមត្ថភាព COCD និងនិរន្តរភាព
Vision
Donate Now

COCD is a child focused development organization which operates in remote areas of Cambodia .All children have quality social welfare and are free from all forms of abuse.

Job Opportunity
Join Us Now

The Cambodian Organization for Children and Development (COCD) is a child focused development organization which operates in remote areas of Cambodia.

Child Protection and Development
Read More

The situation analysis of vulnerable children in the COCD target areas and in Cambodia more generally, was developed following an extensive ...

ព័ត៌មានបន្ថែមពីអកកអ
យើងធ្វើការជាមួយអកកអ
 • សារពីនាយកប្រតិបត្តិ
  Executive Director
  ខ្ញុំមានកិត្តយសក្រៃលែងដែលបានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃអង្គការកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងការអភិវឌ្ឍន៍ដែលធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតរបស់កុមារ។
 • ស្ថាបិករបស់ស៊ីអូស៊ីឌី
  Founder of COCD
  លោកអ៊ឹងប៉ូឡាគឺជាស្ថាបនិកនៃអង្គការកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងការអភិវឌ្ឍន៍ (ស៊ីអូស៊ីឌី) ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងរួមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម និងជនបទនិងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម
 • វិធីសាស្រ្តរបស់អកកអ
  COCD Team
  អភិក្រម(វិធីសាស្រ្ត) របស់ អកកអ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្នែកលើការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចម្រុះ និងសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារ នៅពេលរៀបចំអភិឌ្ឍកម្មវិធី។ អភិក្រមការអភិវឌ្ឍជនបទចម្រុះ ការអភិវឌ្ឍជនបទចម្រុះគឺជាវិធីសាស្ត្ររួមមួយក្នុងការធ្វើការជាមួយសហគមន៍។
 • អកកអ ជាអង្គការដែលចុះបញ្ជីជាអង្គការសុវត្ថិភាពកុមារ
  COCD Team
  អង្គការកម្ពុជាដើម្បីកុមារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអង្គការសុវត្ថិភាពកុមារ (CSO) ដោយក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា (MoSVY) កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១២ ។