ទំនាក់ទំនង

ផ្ទះលេខ ២ ផ្លូវ៤៩២ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
info@cocd-cambodia.org
+855 (0)23 22 39 45/ (0)12 988 243 / 78 618 787
+855 (0)23 22 39 45