ទីតាំងយើងខ្ញុំធ្វើការ

បច្ចុប្បន្ន COCD ដំណើរការកម្មវិធីរបស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិ ក្នុង ៤ស្រុក នៅទូទាំងខេត្តចំនួនបី។