ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

អកកអ មានទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបួនគឺ៖

  • ការការពារនិងការអភិវឌ្ឍកុមារ
  • ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច
  • ការពង្រឹងអំណាចសង្គម
  • សមត្ថភាព អកកអ និងនិរន្តរភាព

សូមមើលពិស្តារក្នុងតំណភ្ជាប់ៈ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ២០១៩-២០២៣ ឬ ផែនទីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ [add link].