ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

អកកអ ដោះស្រាយបុព្វហេតុរចនាសម្ព័ន្ធនៃភាពក្រីក្រ វិសមភាព និងការដកចេញពីសង្គមតាមរយៈ​ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម។ ការងាររបស់អកកអ​នាំបុគ្គលិកចូលទៅក្នុង​បេះដូង​នៃសហគមន៍ដែល​ពួក​គេ​ជួយ​កុមារ​និងគ្រួសារ និងជួយខ្លួនឯងផ្ទាល់។

ពហុទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្រិតអន្តរាគមន៍ របស់អកកអ គឺត្រូវគ្នាទៅនឹងវិធីសាស្ត្រ(អភិក្រម)​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទចម្រុះ។ ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខ​អង្គការអកកអ​នឹងបន្តធ្វើការជាមួយកុមារ គ្រួសារ និង​អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់យុទ្ធសាស្រ្តដែលមានគោលបំណង​បន្តដោះ​ស្រាយភាព​ងាយរងគ្រោះរបស់កុមារ។ អកកអ ដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទិសដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់ខ្លួន​នឹងធ្វើការលើកិច្ចការពារកុមារការ អប់រំសុខភាព  កសិកម្ម និងធ្វើការ​ជាមួយទាំង​រដ្ឋា​ភិបាល​​និងវិស័យឯកជន។

អកកអ មានទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបួនគឺ៖

  • ការការពារនិងការអភិវឌ្ឍកុមារ
  • ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច
  • ការពង្រឹងអំណាចសង្គម
  • សមត្ថភាព អកកអ និងនិរន្តរភាព

សូមមើលពិស្តារតាមតំណភ្ជាប់ៈ