ទាក់ទង

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះ

ភ្ជាប់ជាមួយយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកយើងខ្ញុំ

យើងឆ្លើយតបនៅរាល់កំឡុងពេលធ្វើការ នៃថ្ងៃធ្វើការ។