ចូលរួមជាបុគ្គលិក

អង្គការកម្ពុជាសដើម្បីកុមារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ (អ.ក.ក.អ) Cambodian Organization for Children and Development (COCD)

ពាក្យស្នើសុំបំរើការងាររបស់បេក្ខជន | JOB APPLICATION FORM

ចំណាំ៖ មានតែបេក្ខជនដេលបំពេញពាក្យនេះប៉ុណ្ណោះ ដេលនិងត្រូវបានពិចារណាក្នុងការសម្រេចថា ជាបេក្ខជនដែលត្រូវជ្រើសរើស។ពាក្យស្នើសុំនេះទាមទារឲបេក្ខជនបំពេញទៅតាមចំណុចដែលមានក្នងការពិពណ៌នាអំពីការងារ។ ហេតុនេះ បេក្ខជនគួតែកត់សំគាល់ការពិពណ៌នាពីការងារ នៅក្នុងដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក។

Note: Only those applicants completing this application form will be considered as an eligible applicant. This application refers to points in the job description and applicants should therefore be familiar with its job description.  

 

១ - ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន | Personal Data
២ - ការសិក្សា (សូមដាក់បន្ថែមតារាង បើសិនត្រូវការដាក់ពត៌មានច្រើនជាងតារាងដែលមាន)
2- Education (Please add more rows if the space provided is not enough)
៣ - ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗ (សូមដាក់បន្ថែមតារាង បើសិនត្រូវការដាក់ពត៌មានច្រើនជាងតារាងដែលមាន)
3- Trainings (Please add more rows if the space provided is not enough)
៤ - ពត៌មានបទពិសោធន៍ការងារ (សូមដាក់បន្ថែមតារាង បើសិនត្រូវការដាក់ពត៌មានច្រើនជាងតារាងដែលមាន)
4- Employment Record (Please add more rows if the space provided is not enough)
កាលបរិច្ឆេទ | Employment Date:
ប្រាក់បៀវត្សន | Salary:
៥ - ចំណេះដឹងអំពីភាសាៈ ភាសាកំណើត?
5- Knowledge of language: What is your mother tongue?
ភាសាផ្សេងទៀត Other Language
៦ - ពត៌មានទូទៅ | General Information
តើអ្នកធ្លាប់ បានគេបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដែរ ឬទេ? | Have you ever been terminated by other employers?
តើអ្នកកំពុងជាបុគ្គលិករដ្ឋដែរ ឬទេ? | Are you employing by the government sector?
តើអ្នកមានមិត្តភក្តិ ឬសាច់ញាតិធ្វើការក្នុងអង្គការ អ.ក.ក.អ ដែរឬទេ? | Do you have any close friend or relatives employed by COCD?
តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយ ឬធ្វើការដើម្បីកុមារដែរឬទេ? | Have you ever been worked with or for the children?
៧ - អ្នកធានាៈ រៀបរាប់អ្នកធានាពីរនាក់យ៉ាងតិច ដែលជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើកាជាអ្នកគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពការងារ ព្រមទាំងមើលការខុលត្រូវអាកប្បកិរិយារបស់អ្នក នៅពេលធ្វើការេជាមួយអ្នកពីមុន (មិនរៀបរាប់ពីគ្រួសារ)
7- Reference: List at least two referees who are familiar with your work competency and attitude in addition to the supervisor previously noted under employment (Do not list relatives)
ខ្ញុំសូមអះអាងថាព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់នេះបានឆ្លើយតបយ៉ាងពិតប្រាកដ ពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវទៅតាមសំនួរ ចំពោះការយល់ដឹង និងការជឿជាក់របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំយល់ថាការរៀបរាប់នៅក្នុងទម្រង់នេះមិនត្រឹមត្រូវ ឬមានការជៀសវាងពីការពិតនៃតម្រូវការរបស់អង្គការ នោះវាជាមូលហេតុសម្រាប់ការចញ្ឈប់ខ្ញុំ។ I certify that the statements made by me in answer to the foregoing questions are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any misrepresentation or material omission made on an application form or other documents requested by the SCA may be caused for dismissal.