ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងការគ្រប់គ្រង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីកុមារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ មានក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សានាយក ដែលជាស្ថាប័នធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ពស់បំផុត និងដឹកនាំទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានវិជ្ជាជីវៈចំនួនប្រាំរូប ដែលជាប្រធានមួយរូប អនុប្រធានមួយរូប ហេរញ្ញិកមួយរូប និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួនពីររូប។

Mrs. Koy Phallany

អ្នកស្រី កុយ ផល្លានី

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ COCD

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល
Mrs.Thak Socheat

អ្នកស្រី ថាក់ សុជាតិ

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ COCD

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សូម​ចុច​ដើម្បី​ផ្ញើ​អ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល
Mr. Phy Sakhoeun

លោក ភី សាខឿន

ហេរញ្ញិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល COCD

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សូម​ចុច​ដើម្បី​ផ្ញើ​អ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល
Mrs. Hun Phanna

អ្នកស្រី ហ៊ុន ផាន់ណា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ COCD

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សូម​ចុច​ដើម្បី​ផ្ញើ​អ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល
Mrs. Suon Bunthoeun

លោក សួន ប៊ុនធឿន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ COCD

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សូម​ចុច​ដើម្បី​ផ្ញើ​អ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ មានបីនាក់គឺៈ នាយកប្រតិបត្តិ អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី និងហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល។

បញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្ន៖

Mr. Bin Bora

លោក ប៊ិន បូរ៉ា

នាយកប្រតិបត្តិ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សូម​ចុច​ដើម្បី​ផ្ញើ​អ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល
Ms. Chan Sitha

កញ្ញា ចាន់ ស៊ីថា

ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សូម​ចុច​ដើម្បី​ផ្ញើ​អ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល
Mr. Tel Sophat

លោក តិល សុផាត

ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សូម​ចុច​ដើម្បី​ផ្ញើ​អ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល