ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងការគ្រប់គ្រង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីកុមារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ មានក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សានាយក ដែលជាស្ថាប័នធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ពស់បំផុត និងដឹកនាំទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានវិជ្ជាជីវៈចំនួនប្រាំរូប ដែលជាប្រធានមួយរូប អនុប្រធានមួយរូប ហេរញ្ញិកមួយរូប និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួនពីររូប។

អ្នកស្រី កុយ ផល្លានី

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល COCD

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

អ្នកស្រី ថាក់ សុជាតិ

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ COCD

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

លោក ភី សាខឿន

ហេរញ្ញិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល COCD

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

អ្នកស្រី ហ៊ុន ផាន់ណា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ COCD

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

លោក សួន ប៊ុនធឿន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ COCD

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ មានបីនាក់គឺៈ នាយកប្រតិបត្តិ អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី និងហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល។

បញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្ន៖

លោក ប៊ិន បូរ៉ា

នាយកប្រតិបត្តិ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

លោក តិល សុផាត

ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

កញ្ញា ចាន់ ស៊ីថា

ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល