ការបរិច្ចាគ

ស្វែងយល់ពីមូលហេតុ

 

វិភាគទានរបស់អ្នកនឹងជួយដោយផ្ទាល់ដល់សហគមន៍ក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ជាពិសេសកុមារ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងរបស់ពួកគេចំពោះភាពក្រីក្រ។

តើអំណោយរបស់អ្នកនឹងទៅដល់ផ្នែកណាខ្លះ?

 

អំណោយមួយលើក៖

 • ៥០ដុល្លារ អាចផ្តល់ទឹកស្អាតមានសុវត្ថិភាពនៅសាលាបឋមសិក្សារយៈពេលមួយខែ។
 • ៩០ដុល្លារ អាច​ផ្តល់​អាហារូបករណ៍​ដល់​កុមារ​បឋមសិក្សា​ដើម្បី​ចូល​រៀន​ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ឆ្នាំ

 • ៤៥០ដុល្លារ អាចផ្តល់មូលនិធិដល់សកម្មភាពបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ

 • ៥០០ដុល្លារ អាចផ្តល់ជំនួយដើមទុនធ្វើការដល់ក្រុមជួយខ្លួនឯងរបស់ស្ត្រីក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ

 • ៧០០ដុល្លារ អាចផ្តល់គោមួយក្បាលដល់គ្រួសារក្រីក្រ ដើម្បីជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ។

 • ២០០០ដុល្លារ អាច​សង់​អណ្ដូង​ទឹកមួយ​ប្រើប្រាស់​បាន​ពី ១៣ ទៅ ១៥​គ្រួសារ

 •  

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ការបរិច្ចាគ

 

80% នៃការបរិច្ចាគរបស់អ្នកនឹងគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់កុមារដែលងាយរងគ្រោះ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍គោលដៅរបស់យើង។ យើងធានាថាការរួមចំណែករបស់អ្នកត្រូវបានចំណាយដោយស្របច្បាប់សម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់។ COCD មិនទទួលយកការបរិច្ចាគដែលសង្ស័យថាជាលុយខ្មៅ ឬពីប្រភពមិនស្គាល់នោះទេ។

យើងសន្យាជាមួយម្ចាស់ជំនួយរបស់យើងថាយើងនឹង៖

 • មានតម្លាភាព

 • គាំទ្រដល់ការងារដែលមានប្រសិទ្ធភាព

 • វាស់ស្ទង់នូវអ្វីដែលយើងធ្វើ

 • បន្ថែមតម្លៃទៅនឹងប្រាក់ដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង។

យើងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។ COCD មានសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំដោយក្រុមហ៊ុនសវនកម្មអាជីពដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាគណនេយ្យជាតិ (NAC) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៃកម្ពុជា។

សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រការងាររបស់ COCD ។

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការបរិច្ចាគរបស់លោកអ្នក។