កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

ការស្ម័គ្រចិត្ដជាមួយ COCD ផ្តល់ឱកាសមួយសម្រាប់និស្សិតបរទេស និងក្នុងស្រុកដើម្បីរៀន និងធ្វើការជាមួយក្រុមគ្រប់គ្រងរបស់ COCD ។ ការដាក់នេះនឹងរួមបញ្ចូលការចុះសួរសុខទុក្ខនៅសហគមន៍កម្រិតមូលដ្ឋាន និងការផ្តល់ការគាំទ្រ និងជំនួយដល់ COCD នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

គោលបំណង៖

 • ដើម្បីបង្កើនមូលនិធិគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ COCD
 • ដើម្បីកែលម្អវិធីសាស្រ្តរបស់ COCD ក្នុងការស្វែងរកឱកាសរៃអង្គាសថវិកាថ្មី។
 • ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពរបស់សិស្សក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកន្លែងធ្វើការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត៖

 • រៀនពីបុគ្គលិក COCD អំពីការគ្រប់គ្រងដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ។
 • ធ្វើការជាមួយក្រុមអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ចាប់ពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតដល់កម្រិតមូលដ្ឋាន
 • ស្វែងយល់ពីរបៀបបង្កើត និងសរសេរសំណើគម្រោងសម្រាប់ការផ្តល់មូលនិធិ
 • ទទួលបទពិសោធន៍វប្បធម៌ថ្មី និងអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនងឆ្លងវប្បធម៌
 • ប្រើប្រាស់គំនិត ជំនាញ និងចំណេះដឹងរបស់អ្នក ដើម្បីជួយសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលបំផុតនៃប្រទេសកម្ពុជា

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគោលដៅ៖

 • និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយ៉ាងតិចឆ្នាំទី៤
 • សិស្សវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ ឬជាមួយអ្នកតំណាងក្រុមអាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសបាន។
 • អ្នកជំនាញមកពីបរទេស ដែលមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសដើមកំណើត ឬស្ទាត់ជំនាញ

ថ្លៃត្រួតពិនិត្យ៖

ប្រភេទអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
រយៈពេល
ថ្លៃត្រួតពិនិត្យ
ចំណាយផ្សេងៗ

និស្សិតកម្ពុជា

មិនកំណត់

មិន​គិតថ្លៃ

COCD នឹងមិនគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ អាហារ និងការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្ម័គ្រចិត្តនៅ COCD នោះទេ។ ក្នុងករណីតម្រូវការរបស់គម្រោងចំពោះសហគមន៍ ជួនកាល COCD នឹងគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ និងអាហារដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ COCD ។

សិស្សវិទ្យាល័យ/និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ បរទេស

មួយ​ស​ប្តា​ហ៍

៨០ ដុល្លារសម្រាប់សិស្សម្នាក់

COCD នឹងមិនគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ អាហារ និងការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្ម័គ្រចិត្តនៅ COCD នោះទេ។ ក្នុងករណីតម្រូវការរបស់គម្រោងចំពោះសហគមន៍ ជួនកាល COCD នឹងគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ និងអាហារដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ COCD ។

សិស្សវិទ្យាល័យ/និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ បរទេស

២ សប្តាហ៍

១៦០ ដុល្លារសម្រាប់សិស្សម្នាក់

COCD នឹងមិនគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ អាហារ និងការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្ម័គ្រចិត្តនៅ COCD នោះទេ។ ក្នុងករណីតម្រូវការរបស់គម្រោងចំពោះសហគមន៍ ជួនកាល COCD នឹងគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ និងអាហារដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ COCD ។

សិស្សវិទ្យាល័យ/និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ បរទេស

៣ សប្តាហ៍

២៤០ ដុល្លារសម្រាប់សិស្សម្នាក់

COCD នឹងមិនគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ អាហារ និងការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្ម័គ្រចិត្តនៅ COCD នោះទេ។ ក្នុងករណីតម្រូវការរបស់គម្រោងចំពោះសហគមន៍ ជួនកាល COCD នឹងគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ និងអាហារដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ COCD ។

សិស្សវិទ្យាល័យ/និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ បរទេស

៤ សប្តាហ៍

៣១៥ ដុល្លារសម្រាប់សិស្សម្នាក់

COCD នឹងមិនគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ អាហារ និងការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្ម័គ្រចិត្តនៅ COCD នោះទេ។ ក្នុងករណីតម្រូវការរបស់គម្រោងចំពោះសហគមន៍ ជួនកាល COCD នឹងគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ និងអាហារដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ COCD ។

សិស្សវិទ្យាល័យ/និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ បរទេស

៦ សប្តាហ៍

៣៩០ ដុល្លារសម្រាប់សិស្សម្នាក់

COCD will not cover their travel, food, and accommodation during their period of volunteer at COCD. In case of the project’s requirement to a community in sometimes, COCD will cover the travel, accommodation and food base on the COCD policy.

សិស្សវិទ្យាល័យ/និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ បរទេស

ច្រើនជាង ២ ខែ

៣០០ ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់សិស្សម្នាក់

COCD នឹងមិនគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ អាហារ និងការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្ម័គ្រចិត្តនៅ COCD នោះទេ។ ក្នុងករណីតម្រូវការរបស់គម្រោងចំពោះសហគមន៍ ជួនកាល COCD នឹងគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ និងអាហារដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ COCD ។

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យ (គ្មានជនជាតិខ្មែរ)

មិនកំណត់

៦០ ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់មនុស្សម្នាក់

COCD នឹងមិនគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ អាហារ និងការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្ម័គ្រចិត្តនៅ COCD នោះទេ។ ក្នុងករណីតម្រូវការរបស់គម្រោងចំពោះសហគមន៍ ជួនកាល COCD នឹងគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ និងអាហារដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ COCD ។

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តវិជ្ជាជីវៈ (ជនបរទេស និងខ្មែរ)

មិនកំណត់

មិន​គិតថ្លៃ

COCD នឹងមិនគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ អាហារ និងការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្ម័គ្រចិត្តនៅ COCD នោះទេ។ ក្នុងករណីតម្រូវការរបស់គម្រោងចំពោះសហគមន៍ ជួនកាល COCD នឹងគ្របដណ្តប់លើការធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ និងអាហារដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ COCD ។

ចំណាំ៖

១. វិភាគទាននេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយដូចខាងក្រោម៖

  • ការត្រួតពិនិត្យសិស្ស
  • ពេលវេលារបស់បុគ្គលិកបានចំណាយទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្ស/តំណាងរបស់សិស្ស ដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងរៀបចំសម្រាប់សកម្មភាពសិស្ស
  • ថ្លៃចំណាយដែលទាក់ទងនឹងការទទួលសិស្ស (ឧទាហរណ៍ ថ្លៃទូរសព្ទ អ៊ីនធឺណិត អគ្គិសនី។ល។)
  • សម្ភារៈធ្វើសកម្មភាពរួមមានការបោះពុម្ព សម្ភារៈបច្ចេកទេសជាដើម។
  • ការតំរង់ទិសការងាររបស់និស្សិត
  • វគ្គជំនួយនិស្សិត
  • ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
 •  

២​. ការរួមចំណែកមិនគ្របដណ្តប់លើថ្លៃសេវាខាងក្រោមណាមួយដែលគួរពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងប្រទេស ហើយបញ្ចូលទៅក្នុងថ្លៃសិក្សាគម្រោង៖

  • កន្លែងស្នាក់នៅរៀបចំដោយ COCD/ដៃគូផ្សេងទៀត (រួមទាំងកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្ត)
  • ដឹកជញ្ជូនចំពោះសកម្មភាពទាក់ទងការប្រជុំនឹង និងការចេញទៅក្រៅ
  • អ្នកបកប្រែ (បើចាំបាច់)

បុគ្គលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះ៖

លោក តិល សុផាត អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃ COCD

អ៊ីមែល: cocdprogramanager@gmail.com or sophattel@gmail.com 

ទូរស័ព្ទ: +855 12519695 

Skype: sophat tel