ធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការការពារកុមារពីការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ច

អង្គការ កម្ពុជាដើម្បីកុមារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ សូមស្វាគមន៍

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងការអភិវឌ្ឍ (អកកអ) គឺជាអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ផ្តោត​លើកុមារ​ដែល​ប្រតិបត្តិ​ការនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជា។

បេសកកម្មៈ អកកអ មានគោលដៅកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់កុមារងាយរងគ្រោះ និងកុមារដែល​ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​បំពាននៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការដោះស្រាយមូលហេតុនៃភាពក្រីក្រ វិសមភាព ការរើសអើងសង្គម និងការរំលោភបំពានលើកុមារ។

អកកអ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ២០០៧ ដោយក្រុមអ្នកជំនាញខ្មែរមួយក្រុម ។​ពួកគេមានខាង​ការ អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារដែល​មាន​បទសោធន៍ធ្វើការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។

២០០០

នៃគ្រួសារក្រីក្របំផុតរបស់កម្ពុជាត្រូវបានទទួលជំនួយរៀងរាល់ឆ្នាំ

១០៩២

នៃកុមារត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ឱ្យចូលសាលារៀន

ចំនួន

នៃប្រជាជនដែលបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ចំនួន

នៃភូមិមានទឹកស្អាត និងអនាម័យ

ម្ចាស់ជំនួយ/ ដៃគូសហការ